Meslekten ihraç edilen memur emekliliğini isteyebilir mi?Meslekten ihraç edilen polis, emekli ikramiyesini kaybeder mi? Meslekten ihraç edilen polis, emekliliğini isteyebilir mi? Bu halde emekli aylığı ve ikramiyesini alabilir mi?

SORU: Selamlar. Ben 29 Yıl Polis Memuru olarak çalıştım. 21 bir fiil hizmet+5 yıl yıpranma+18 ay askerlik+20 ay sigorta hizmetlerim var ve halen çalışmaktayım.Eğer meslekten ihraç konusu olursa SGK'dan emekliliğimi isteyebilirmiyim. (Emekli maaşı ve ikramiye) Şimdiden teşekkür ederim.

Meslekten ihraç edilen memur emekliliğini isteyebilir mi?

5434 sayılı T.C.Emekli Sandığı Kanunu kademeli geçişi sağlayan Geçici Madde 205 hükmündeki emeklilik kuralları:

1- Yaş grubu

2- Hizmet Süresi (Kadın ise 20, Erkek ise 25 yıl hizmet gerekir)

Bu durumu sağlamış olan memur görevinden ihraç edilse de SGK.ya talep ettiğinde emekli maaşını alabilir.

Meslekten ihraç edilen memur emekli ikramiyesi alır mı?

5434 sayılı Kanunda emekli ikramiyesindeki kural farklıdır. 2012 yılı Ocak ayında yapılan değişiklik hükümlerini içeren 5434 sayılı Kanun Madde 89 hükmündeki kurallara göre;

1- Hizmetleri içerisinde SSK., Bağ-Kur hizmeti olmayanlar:

Hizmetleri içinde sadece memurluk süresi olan memur meslekten ihraç edilmiş, istifa etmiş, müstafi sayılmış, tutuklanmış, herhangi bir nedenden dolayı ceza almış olsa dahi, memurluk süreleri üzerinden emekli aylığı bağlanırsa memurluk sürelerine emekli ikramiyesi alabilir.

2- Hizmetleri içerisinde SSK, Bağ-Kur hizmeti olanlar:

Memurluk süresi ile birlikte SSK'lı, Bağ-Kurlu süreleri varsa emekli aylığı bağlansa dahi memurluk sürelerine emekli ikramiyesi alamıyor. Yani 29 yıl memur + 18 ay askerlik + 1 yıl 8 ay SSK olduğunda hizmet içerisinde SSK.lı hizmet olduğundan emekli ikramiyesi ödenmiyor. Bunun nedeni Madde 89 hükmüne 1475 sayılı İş Kanunu Madde 14 hükmünün konulmasıdır. Yani memurlara memurluk sürelerine emekli ikramiyesi ödenmesi için de iş kanunu kuralları uygulanıyor, nasıl ki iş kanununa tabi çalışan bir işçiye işverenin haklı sebebiyle işten ayrılması durumunda kıdem tazminatı ödenmiyorsa, memurun da kurumu tarafından memurluktan ayırma, ihraç edilme gibi sebeplerle işten ayırması durumunda memurluk sürelerine de emekli ikramiyesi ödenmiyor. 1475 Sayılı İş Kanunu Madde 14 hükmündeki kurallara göre:

- İstek dışında işinden ayrılacak, kendi isteğiyle ayrılırsa alamaz.

- Askerlik nedeniyle işten ayrılacak,

- İşten çıkarılacak. Ancak işten çıkarılma nedeni yüz kızartıcı nedenlerle, yani ahlak kurallarına, iyi niyet kurallarına uymayan davranışlar nedeniyle olmayacak.

- Emeklilik için müracaat edilecek,

- 7000 gün hizmet süresi olacak veya 25 yıl sigortalılık süresi olacak, bu sigortalılık süresi içinde de 4500 gün hizmet süresi olacak, bu durumdakilerin de kadınlar için 58, erkekler için de 60 yaş koşulunu tamamlamadan istek halinde işinden ayrılacak.

- 506 sayılı Kanunun yürürlükte bulunan geçici 81 inci maddesindeki emeklilik süresini dolduranların yine yaş koşulunu beklemeden istek halinde işinden ayrılacak.

- Sağlık nedeniyle işten ayrılacak,

- Kadınlardan evlenme nedeniyle l yıl içinde işinden ayrılacak,

- Çalışırken vefat edecek.

Bu durumlar kıdem tazminatı ödenmesini gerektirir. Bunlar dışında işverenin haklı nedenleri gibi bir nedenden dolayı işten ayrılma olursa kıdem tazminatı ödenmemektedir.

3- SSK.lı sürelere ikramiye ödenmesi:

Memurların özel SSK.lı süreleri varsa bu süreler ikramiye hizmet süresine katılmıyor.

Memurların resmi SSK.lı süreleri varsa işçi olarak çalışırken ayrılmasında da yine 1475 sayılı İş Kanunu Madde 14 hükümleri dikkate alınır. Kıdem tazminatı almaya müstahak olacak şekilde işçilikten ayrılmışsa ve ayrılırken çalıştığı kurum bir tutar ödememişse emekli olduğunda işçilik süresine emekli ikramiyesi alabilir.

5434 sayılı T.C.Emekli Sandığı Madde 89 hükmü:

" Hizmet sürelerinin tamamı bu Kanun ve/veya 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun geçici 4 üncü maddesi kapsamında geçenlerden emekli, adi malullük veya vazife malullüğü aylığı bağlanan veyahut toptan ödeme yapılan asker ve sivil tüm iştirakçilere, her tam fiili hizmet yılı için aylık bağlamaya esas tutarın bir aylığı emekli ikramiyesi olarak verilir.

Birinci fıkra kapsamına girmemekle birlikte, bu Kanun ve/veya 5510 sayılı Kanunun geçici 4 üncü maddesi kapsamında hizmeti bulunanlardan mülga 2829 sayılı Sosyal Güvenlik Kurumlarına Tabi Olarak Geçen Hizmetlerin Birleştirilmesi Hakkında Kanunun 8 inci maddesi uyarınca birleştirilen hizmet süreleri üzerinden emeklilik, yaşlılık ya da malullük aylığı bağlananlara ise; bu Kanun veya 5510 sayılı Kanunun geçici 4 üncü maddesi hükümlerine tabi olarak bu Kanuna tabi daire, kuruluş ve ortaklıklarda geçen çalışmalarının, 25/8/1971 tarihli ve 1475 sayılı İş Kanununun 14 üncü maddesinde belirtilen kıdem tazminatına hak kazanma şartlarına uygun olarak sona ermiş olması şartıyla emekli ikramiyesi ödenir.

İkinci fıkra uyarınca ödenecek emekli ikramiyesi, bu Kanun veya 5510 sayılı Kanunun geçici 4 üncü maddesi kapsamına giren görevlerde geçen her tam fiili hizmet yılı ile sınırlı olarak bu görevlerden ayrıldıkları tarihteki emeklilik keseneğine esas aylık tutarı üzerinden ve aylığın başlangıç tarihindeki katsayılar dikkate alınarak ödenir. Mülga 2829 sayılı Kanunun 12 nci maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesi ile üçüncü fıkrasının son cümlesinin bu maddeye aykırı hükümleri uygulanmaz.

Yukarıdaki fıkralara göre mülga 2829 sayılı Kanunun 8 inci maddesi uyarınca birleştirilen hizmet süreleri üzerinden aylık bağlananlara ödenecek emeklilik ikramiyesinin hesabında bu Kanun veya 5510 sayılı Kanunun geçici 4 üncü maddesi hükümlerine tabi olarak bu Kanuna tabi daire, kuruluş ve ortaklıklarda geçen ve 1475 sayılı Kanunun 14 üncü maddesine göre kıdem tazminatı ödenmesini gerektirmeyecek şekilde sona eren geçmiş hizmet süreleri ve her ne suretle olursa olsun evvelce iş sonu tazminatı veya bu mahiyette olmakla birlikte başka bir adla tazminat ödenen süreleri ile kıdem tazminatı ya da emekli ikramiyesi ödenmiş olan süreleri dikkate alınmaz. Ancak, mülga 2829 sayılı Kanun hükümleri uygulanmış olmakla birlikte, bu Kanun veya 5510 sayılı Kanunun geçici 4 üncü maddesi kapsamında hizmetleri arasında başka bir sigortalılık hali kapsamında çalışması bulunmayanların emekli ikramiyesine esas fiili hizmet sürelerinin hesabında, 1475 sayılı Kanunun 14 üncü maddesindeki şartlar aranmaz
SGK Haberleri